zwroty

Informacje o zwrotach zakupionego towaru.

1. KLIENTOWI BĘDĄCEMU KONSUMENTEM (W ROZUMIENIU ART. 22 1 KODEKSU CYWILNEGO) PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, BEZ PODANIA PRZYCZYNY, W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA DOSTARCZENIA TOWARU DO KLIENTA. 2. ABY SKORZYSTAĆ Z POWYŻEJ OKREŚLONEGO PRAWA NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE I WYSŁAĆ JE NA ADRES SKLEPU STACJONARNEGO BAZAR PRZY UL. CHORZOWSKA 7B, 40-101 KATOWICE. 3. KONSUMENT MA OBOWIĄZEK ZWRÓCIĆ TOWAR SPRZEDAWCY NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI LICZĄC OD DNIA WYSŁANIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. 4. ZWRACANY TOWAR POWINIEN ZOSTAĆ OPAKOWANY W ODPOWIEDNI SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BRAK USZKODZEŃ W TRAKCIE TRANSPORTU. 5. KONSUMENT PONOSI KOSZTY ODESŁANIA TOWARU I NIE MOŻE ŻĄDAĆ ICH ZWROTU OD SPRZEDAWCY. 6. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAWCA ZWRACA KONSUMENTOWI TAKŻE PONIESIONE KOSZTY ODESŁANIA TOWARU W KWOCIE ODPOWIADAJĄCEJ NAJTAŃSZEJ OPCJI DOSTAWY DOSTĘPNEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM. 7. SPRZEDAWCA MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI OTRZYMANEJ OD KONSUMENTA DO MOMENTU OTRZYMANIA TOWARU Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ KONSUMENTA DOWODU JEGO ODESŁANIA – WYBÓR ZALEŻY OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ. 8. ZWROT PŁATNOŚCI NASTĄPI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU ZAPŁATY, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT. 9. KONSUMENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU BĘDĄCEJ WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO JEGO SPRAWDZENIA ORAZ PRZYMIERZENIA.
1. SPRZEDAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE (RĘKOJMIA). 2. SPRZEDAWCA WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI Z TYTUŁU WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH. 3. JEŻELI TOWAR MA WADĘ, KONSUMENT MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ŻĄDANIU OBNIŻENIA CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY, CHYBA ŻE SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA WYMIENI WADLIWY TOWAR NA WOLNY OD WAD ALBO WADĘ USUNIE. JEŻELI JEDNAK TOWAR BYŁ JUŻ WYMIENIONY LUB NAPRAWIANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ ALBO SPRZEDAWCA NIE UCZYNIŁ ZADOŚĆ OBOWIĄZKOWI WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, NIE PRZYSŁUGUJE SPRZEDAWCY PRAWO DO WYMIANY RZECZY LUB USUNIĘCIA WADY. 4. JEŻELI TOWAR SPRZEDANY MA WADĘ, KONSUMENT MOŻE RÓWNIEŻ ŻĄDAĆ JEGO WYMIANY NA WOLNY OD WAD ALBO USUNIĘCIA WADY. 5. KONSUMENT, MOŻE ZAMIAST ZAPROPONOWANEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ USUNIĘCIA WADY ŻĄDAĆ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD ALBO ZAMIAST WYMIANY ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY, CHYBA ŻE DOPROWADZENIE TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW W PORÓWNANIU ZE SPOSOBEM PROPONOWANYM PRZEZ SPRZEDAWCĘ, PRZY CZYM PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU WOLNEGO OD WAD, RODZAJ I ZNACZENIE STWIERDZONEJ WADY, A TAKŻE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIEDOGODNOŚCI, NA JAKIE NARAŻAŁBY KONSUMENTA INNY SPOSÓB ZASPOKOJENIA. OBNIŻONA CENA POWINNA POZOSTAWAĆ W TAKIEJ PROPORCJI DO USTALONEJ PIERWOTNIE CENY, W JAKIEJ WARTOŚĆ TOWARU Z WADĄ POZOSTAJE DO WARTOŚCI TOWARU BEZ WADY. 6. KONSUMENT NIE MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY, JEŻELI WADA JEST NIEISTOTNA. 7. ZAWIADOMIENIA O WADZIE NALEŻY DOKONAĆ NA PIŚMIE I WYSŁAĆ JE NA ADRES UL. CHORZOWSKA 7B, 40-101 KATOWICE. 8. TOWAR WADLIWY NALEŻY ODESŁAĆ NA ADRES UL. CHORZOWSKA 7B, 40-101 KATOWICE. 9. SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO ŻĄDANIA KONSUMENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI. ODPOWIEDŹ JEST WYSYŁANA NA PODANY PRZEZ KONSUMENTA ADRES KORESPONDENCYJNY. 10. SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ŻĄDANIU KONSUMENTA, JEŻELI DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ TOWARU WADLIWEGO W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO W PORÓWNANIU Z DRUGIM MOŻLIWYM SPOSOBEM DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW. 11. KOSZTY WYMIANY LUB NAPRAWY PONOSI SPRZEDAWCA. 12. SPRZEDAWCA DOKONA ZWROTU ZAPŁACONEJ CENY TOWARU WRAZ Z PONIESIONYMI KOSZTAMI DOSTAWY TOWARU DO KONSUMENTA NA WSKAZANY PRZEZ KONSUMENTA NUMER KONTA BANKOWEGO LUB W INNY WSKAZANY PRZEZ KONSUMENTA SPOSÓB. 13. SPRZEDAWCA ODPOWIADA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEŻELI WADA FIZYCZNA ZOSTANIE STWIERDZONA PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIA TOWARU KONSUMENTOWI, A W PRZYPADKU TOWARÓW UŻYWANYCH W TERMINIE JEDNEGO ROKU. 14. ROSZCZENIE KONSUMENTA O USUNIĘCIE WADY LUB WYMIANĘ TOWARU NA WOLNY OD WAD PRZEDAWNIA SIĘ Z UPŁYWEM ROKU, LICZĄC OD DNIA STWIERDZENIA WADY JEDNAK NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIA TOWARU KONSUMENTOWI, A W PRZYPADKU TOWARÓW UŻYWANYCH PRZED UPŁYWEM JEDNEGO ROKU. 15. W TERMINACH OKREŚLONYCH UST. 15 POWYŻEJ KONSUMENT MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY Z POWODU WADY FIZYCZNEJ TOWARU, A JEŻELI KONSUMENT ŻĄDAŁ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, BIEG TERMINU DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY ROZPOCZYNA SIĘ Z CHWILĄ BEZSKUTECZNEGO UPŁYWU TERMINU DO WYMIANY TOWARU LUB USUNIĘCIA WADY. 16. KLIENT POWINIEN POWIADOMIĆ SPRZEDAWCĘ O WSZYSTKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W FUNKCJONOWANIU SKLEPU INTERNETOWEGO ZA POŚREDNICTWEM ADRESU POCZTY INTERNETOWEJ KONTAKT@BAZARSECONDHAND.PL. 17. SPRZEDAWCA POWINIEN USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO ZGŁASZANYCH UWAG DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO NIEZWŁOCZNIE, LECZ NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 7 DNI LICZĄC OD DATY OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA.

Zobacz też:

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.